Lone worker

Lone Worker – bezpieczeństwo pracownika samotnie wykonującego zadania

Przebieg przykładowego incydentu zagrożenia

1.

Zagrożenie podczas pracy

Samodzielny pracownik wykonujący czynności bez nadzoru, w wyniku czynników zewnętrznych (urazy, czynniki środowiskowe, np. gazy) lub zmiany stanu zdrowia, może utracić świadomość, stracić przytomność lub być niezdolnym do zmiany swojego położenia i znaleźć się w sytuacji zagrożenia życia. Niezwykle istotna jest szybka detekcja takiego incydentu i niezwłoczne skierowanie pomocy. Polskie prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek okresowego zgłaszania meldunku przez pracownika wykonującego zadania w strefie zagrożenia.

2.

Pre-alarm – Cykliczny meldunek

Po upływie zdefiniowanego czasu bezaktywności radiotelefonu (rozmowa, ruch urządzenia), radiotelefon sygnalizuje konieczność potwierdzenia świadomości pracownika poprzez przyciśnięcie wskazanego klawisza (meldunek). Radiotelefon sygnalizuje obowiązek meldunku sygnałem pikania. Naciśniecie zdefiniowanego klawisza meldunku, powoduje przerwanie alarmu i przejście do kolejnego cyklu czuwania.

3.

Brak reakcji pracownika

W przypadku, gdy pracownik nie wykona meldunku, może to oznaczać niezdolność lub brak świadomości a zatem sytuację kryzysową. W takiej sytuacji, krytyczna jest INFORMACJA o powstaniu ZAGROŻENIA, POWIADOMIENIE zespołu nadzorującego, IDENTYFIKACJA osoby zagrożonej i jej LOKALIZACJA, SYGNALIZACJA niebezpieczeństwa. System PABLO nadzoruje bezpieczeństwo samodzielnego pracownika w sytuacji zagrożenia.

4.

Alarm główny – sygnalizacja zagrożenia

  1. Uruchomienie głośnego ALARMU na radiotelefonie.
  2. Wyświetlenie LOKALIZACJI pracownika i alarmu o incydencie na KONSOLI DYSPOZYTORA.
  3. KOMUNIKATY GŁOSOWE o wystąpieniu zagrożenia w strefie incydentu przez system interkom.
  4. Wysłanie alarmowych wiadomości SMS do SZTABU KRYZYSOWEGO.

5.

Konsola PABLO – wizualizacja incydentu na mapie obiektu

System ALARMUJE o wystąpieniu zagrożenia, przedstawia aktualną lokalizację Agenta PABLO na mapie terenu w Konsoli PABLO zainstalowanej na stanowisku dyspozytorskim lub/i innych stanowiskach zespołów nadzorczych. LOKALIZACJA GPS jak również w pomieszczeniach tłumiących sygnał, podziemnych, betonowych czy zakłóconych.

6.

Konsola PABLO – stanowisko dyspozytora

Dyspozytor lub osoby dedykowane do nadzorowania pracowników samotnie wykonujących zadania wykonuje procedurę przygotowaną na wypadek wystąpienia określonego incydentu, uruchamia zespoły ratownicze oraz koordynuje całość akcji. Po zakończeniu sytuacji kryzysowej opisuje przebieg zdarzeń, pozostawiając trwały ślad i informacje czasowe zaistniałego incydentu.

7.

Komunikacja – krytyczne ogniwo sygnalizacji zagrożenia

System PABLO umożliwia integrację z systemami interkomowymi Zenitel w wyniku czego zautomatyzowany został proces wysyłania ostrzeżeń głosowych lub dźwiękowych w strefie, w której wystąpiło zagrożenie. Poza sygnalizacją, Systemy Hytera oraz Zenitel dostarczają szerokiej funkcjonalności komunikacji krytycznej, komunikacji grupowej i dedykowanej pomiędzy stałymi urządzeniami interkom a przenośnymi radiotelefonami.

8.

Akcja ratunkowa

System PABLO dostarcza nformację nie tylko o położeniu poszkodowanego pracownika, również bieżącą lokalizację pozostałych Agentów PABLO. Dzięki tym informacją, dyspozytor zakładu może aktywnie wspierać zespół kryzysowy niezbędnymi informacjami. Najważniejszą jednak zaletą jest KOMUNIKACJA KRYTYCZNA będąca połączeniem wszystkich zalet mobilnego, niezależnego od infrastruktury operatorów i zasilania Systemu PABLO. Poziom bezpieczeństwa znacząco podnosi dobrze przemyślana strategia komunikacji pomiędzy systemami radiowymi DMR i stałą infrastrukturą interkom.

9.

Zamknięcie incydentu

Koordynacja akcji prowadzona przez dyspozytora pozostawia w Systemie PABLO niezbędne informacje tj. ślad czasowy i lokalizację incydentu oraz niezbędny opis przebiegu zdarzenia. Są to elementy wykorzystywane w dokumentacji powypadkowej lub do prowadzenia statystyki BHP.