Regulamin

§ 1
Postanowienie ogólne

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności sklepu internetowego „NOVATEL” funkcjonującego pod adresem https://loneworker.pl/, prowadzonym przez „NOVATEL” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bieruniu (43-155) przy ul. Turystycznej 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego pod numerem KRS: 147518, posiadająca numer REGON: 270098047 oraz NIP: 6340134843, o kapitale zakładowym 50.400,00 zł, oraz określa zasady i warunki świadczenia przez „NOVATEL” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bieruniu nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  • Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym „NOVATEL”;
  • Sprzedawca – „NOVATEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bieruniu (43-155) przy ul. Turystycznej 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego pod numerem KRS: 147518, posiadająca numer REGON: 270098047 oraz NIP: 6340134843, o kapitale zakładowym 50.400,00 zł;
  • Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie https://loneworker.pl/;
  • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży;
  • Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Sprzedawca, za pomocą sieci internet poprzez Sklep, oferuje sprzedaż produktów w zakresie łączności.
 4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej https://loneworker.pl/, jak również udostępniane są przez Sprzedawcę w drodze wiadomości e-mail oraz telefonicznie.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: handel@novatel.pl, a także telefonicznie pod numerem: +48 32 201 17 04.

§ 2
Warunki korzystania z usług świadczonych w sklepie

 1. W celu skorzystania z usług świadczonych w Sklepie, Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  • posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
  • posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  • korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),
  • włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:
  • Formularza zapytania o ofertę,
  • Newsletter’a,
  • Formularza kontaktowego.
 3. Za świadczenie usług, o których mowa w ust. 2, Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat.
 4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z danej usługi (odstąpić od umowy o świadczenie usług elektronicznych) wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy, a w przypadku Formularza zapytania o ofertę lub Formularza kontaktowego – poprzez zaniechanie ich wypełnienia.
 5. Formularz zapytania o ofertę umożliwia Klientowi, a także każdemu użytkownikowi internetu, poproszenie Sprzedawcy o dokonanie wyceny  określonych produktów oraz przedstawienie mu oferty dotyczącej warunków ich zakupu.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o produktach i usługach Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail.
 7. Formularz kontaktowy umożliwia Klientowi, a także każdemu użytkownikowi internetu, skontaktowanie się z Sprzedawcą.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, jego strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by korzystanie ze Sklepu było bezpieczne i nie narażało Klientów ani użytkowników Sklepu na jakiekolwiek zagrożenia. Z uwagi jednak na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Sprzedawca zaleca by Klienci stosowali właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane zagrożenia. W szczególności Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych i podobnych chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła, za pomocą którego Klient loguje się na jakiekolwiek swoje konta, zwłaszcza bankowe.
 10. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę nieodpłatnych usług elektronicznych Klienci mogą składać zgodnie z procedurą przewidzianą w § 7.

§ 3
Składanie zamówień i zawieranie umów

 1. Klient składa zamówienie za pośrednictwem poczty e-mail. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej  lub przy wykorzystaniu internetowego formularza zamówienia.
 2. W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu, Klient wybiera interesujący go produkt w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku “Dodaj produkt”. Następnie klient jest przekierowywany do Formularza zapytania o ofertę. Jeżeli Klient jest zainteresowany zakupem również innych produktów może dodać je do zapytania poprzez kliknięcie “Dodaj kolejne”. Po wybraniu wszystkich interesujących Klienta produktów oraz wypełnieniu Formularza zapytania o ofertę, klient powinien kliknąć “Wyślij zapytanie”. Następnie Sprzedawca przedstawi Klientowi cenę oraz warunki płatności i sprzedaży produktów, których zapytanie dotyczyło. Oferta przedstawiona przez Sprzedawcę wiąże go przez okres w niej wskazany. W tym czasie Klient może przesłać do Sprzedawcy wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia oferty oraz informacją dotyczącą akceptacji warunków niniejszego Regulaminu. Przyjęcie oferty oraz akceptacja regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty. Oferta może zostać przyjęta przez Klienta jedynie bez zastrzeżeń.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail o przyjęciu oferty i akceptacji postanowień Regulaminu.
 4. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Na treść umowy składają się łącznie treść Regulaminu oraz treść oferty przyjętej przez Klienta.
 5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych produktów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami oraz przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w wiadomości e-mail lub w Formularzu zapytania o ofertę.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,
  • utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.
 7. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

§ 4
Terminy i sposoby płatności

 1. Sprzedawca udostępnia możliwość dokonania płatności jedynie tradycyjnym przelewem bankowym na konto bankowe Sprzedawcy podane Klientowi w wiadomości e-mail.
 2. Warunki płatności, a w tym kwota jak i wysokość ewentualnej przedpłaty, są każdorazowo ustalane w ofercie.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta Sprzedawca dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.
 4. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury oraz faktury pro forma udostępniane mogą być poprzez ich wysyłanie na adres e-mail Klienta.
 5. Klient akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur VAT oraz faktur pro forma. Akceptację tą można cofnąć w drodze pisemnego zgłoszenia.

§ 5
Dostarczania zamówień

 1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.
 2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w wiadomości e-mail zawierającej ofertę oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy produktów:
  • przesyłką kurierską,
  • odbiór osobisty.
 4. Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności produktów w magazynie.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna bieg po wpłacie przedpłaty, o ile została ona ustalona w ofercie.

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru produktu, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń, jak i na adres kontaktowy e-mail: handel@novatel.pl.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
 7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia i naprawy części. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów Konsument powinien obchodzić się z produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. wobec umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7
Odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową

Procedura reklamacyjna

 1. Sprzedawca obowiązany jest do świadczenia usług i towarów zgodnych z umową. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad.
 2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z umową sprzedaży.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności towaru do użycia, wskazany przez Sprzedawcę, jest dłuższy. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu niezgodności wysyłając stosowną wiadomość za pomocą jednego ze środków umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą, o których mowa w §1 ust. 5.
 5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Konsumenta do niezwłocznego dostarczenia  towaru niezgodnego z umową do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 8. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami w możliwie najszerszym, dozwolonym przez prawo, zakresie.

§ 8
Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  • skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,
  • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
  • zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9
Postanowienie końcowe

 1. Do Klientów niebędących Konsumentami odpowiednie zastosowanie znajdują również postanowienia zawarte w punktach od 4.4 do 10.8 OWS. Postanowienia zawarte w punktach od 9.1. do 9.4.10 oraz w punktach 7.1., 7.2., 7.3., 8.1., 8.2., 10.1 i 10.2. znajdują zastosowanie również do Klientów będących Konsumentami. W pozostałym zakresie postanowień OWS nie należy stosować do sprzedaży realizowanej za pośrednictwem Sklepu. W przypadku kolizji postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami OWS, pierwszeństwo mają postanowienia OWS.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Załącznik do Regulaminu stanowi Polityka Prywatności, dostępna TUTAJ.
 6. Załącznik do Regulaminu stanowią również OWS, które obowiązują jedynie w zakresie określonym w ust. 1. Treść OWS jest dostępna TUTAJ.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 31 stycznia 2023 r.